பிரதான் மந்திரி முத்ரா யோஜனா என்பது விவசாயம் அல்லாத உற்பத்தி சேவை மற்றும் வர்த்தகத் துறையில் ஈடுபட்டுள்ள சிறு மற்றும் குரு நிறுவனங்களுக்கு 10 லட்ச ரூபாய் வரை கடன் உதவி வழங்கும் மத்திய அரசின் திட்டமாகும்.

PM முத்ரா யோஜனா வட்டி விகிதம்: பிரதான் மந்திரி முத்ரா யோஜனாவின் வட்டி விகிதங்கள் இந்திய ரிசர்வ் …